Regulamin konkursu „Drugie urodziny CookYourself” na blogu CookYourself.
§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu jest blog CookYourself zwany dalej „Organizatorem”.
2. Sponsorem nagród jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady
jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
4. Konkurs prowadzony jest na stronie www.cook-yourself.blogspot.com
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 stycznia 2014 roku, a kończy się dnia 10 lutego 2014 roku o godz. 23.59.
6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez autorkę bloga CookYourself.

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*, które:
a. Zaakceptują warunki regulaminu.
b. Prześlą przepis i zdjęcie potrawy na adres mailowy cook-yourself@gazeta.pl . Każdy uczestnik może wysłać jeden przepis ze zdjęciem.
c. Polubią CookYourself na facebook’u
d. Będą publicznym obserwatorem bloga CookYourself
2. Przepisy uczestników, zamieszczone po upływie terminu wskazanego §1 ust. 4 nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Uczestnik Konkursu przesyłając przepis oraz zdjęcie oświadcza, iż
są one [zdjęcia] jego autorstwa i ich zamieszczenie na blogu www.cook-yourself.blogspot.com nie narusza praw autorskich osób trzecich.

* osoby zamieszkałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą
wziąć udział w konkursie pod warunkiem podania adresu do wysyłki nagrody
w Polsce; nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

§3 Zasady i Przebieg Konkursu
1. W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko raz.

2. W ciągu 4 dni roboczych od zakończenia Konkursu autorka bloga www.cook-yourself.blogspot.com wybierze dwóch zwycięzców.
4. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszona 14 lutego 2014 roku na blogu CookYourself oraz na FB.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników
Konkursu zwycięzcy są zobowiązani do podania następujących informacji:
a. Imię i nazwisko
b. Adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Nagroda zostanie przesłana pocztą polską na koszt Organizatora.

§4 Dane Osobowe
1. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach realizacji wysyłki nagród do
zwycięzców.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ust. 1.
3. Dane przekazywane są dobrowolnie.

§5 Nagrody
1. Nagroda I i II – zestaw przypraw Kamis

§6 Postanowienia Końcowe:
1. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z Konkursu. O dyskwalifikacji decyduje Organizator.
2. Regulamin będzie dostępny na blogu www.cook-yourself.blogspot.com
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika tego regulaminu.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.