REGULAMIN KONKURSU „Twoje czekoladowe wspomnienie”
§ 1
Postanowienia
ogólne
1.   
Niniejszy Regulamin określa warunki
uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „Twoje czekoladowe wspomnienie” (w dalszej cześć zwany „Konkursem”).
2.   
Organizatorem Akcji jest www.cook-yourself.blogspot.com
3.   
Obsługę techniczną Akcji będzie prowadziła
24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ulicy
Świętojerskiej 5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037818, NIP: 118-15-75-985, kapitał
zakładowy: 50 000 zł (Koordynator), działająca na zlecenie E.Wedel.
4.   
Celem Konkursu jest wyłonienie 1 zwycięzcy.
5.   
Konkurs prowadzony jest poprzez stronę
internetową pod adresem www.cook-yourself.blogspot.com
(zwana w dalszej części „Stroną WWW”).
6.   
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie
konsumenci w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w
dalszej części „Uczestnikami”).
7.   
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do
przestrzegania jego postanowień.
8.   
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest
równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu,
w rozumieniu Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 1997 nr 133 poz.
883).
9.   
Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników,
uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z
przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie,
przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.
10. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz
żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§ 2
Przebieg konkursu
1.   
Konkurs rozpoczyna się dnia 28.09.2016 r.
i trwa do dnia 05.10.2016 r.
2.   
W trakcie trwania konkursu Organizator
opublikuje na stronie WWW post dotyczący Konkursu.
3.   
Organizator nagrodzi 1 osobę, która opisze
swoje najbardziej czekoladowe wspomnienie, w komentarzu pod wpisem na blogu www.cook-yourself.blogspot.com lub na www.facebook.com/cookUrsf . Wartość zestawu
wynosi 100 zł (sto złotych).
4.   
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę (zwaną
w dalszej części „Nagrodą Główną”)
składającą się z nagrody rzeczowej – voucheru do Pijalni Czekolady E.Wedel.
5.      
Nagroda jest niepodzielna. Rezygnacja
przez Zwycięzcę Konkursu z któregokolwiek z elementów Nagrody Głównej jest
równoznaczna z rezygnacją z pozostałych. 
6.      
Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki
obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po
otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
7.      
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie
wyznaczonego terminu,
2.6.1.            podania
błędnych danych,
2.6.2.            nie
podjęcia wysłanej paczki w terminie.
8.   
Nagroda zostanie dostarczona przez
Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
9.   
Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni
roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 5

Postępowanie
reklamacyjne

1.      
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą
być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: magdalena.ciesielska@247.com.pl.
W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs – Pijalnie” reklamacja.
Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu,
jednakże nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu.
2.      
O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje
data wysłania wiadomości email.
3.      
Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego
zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z
reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne
uzasadniające żądanie.
4.      
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od
daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera
się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.
5.      
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie
rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni
roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6

Postanowienia
końcowe

1.      
Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie
WWW konkursu.
2.      
Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że
wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.
3.      
Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie
WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.
4.      
Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające
wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane,
zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach
technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność,
możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są
nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie
poinformowany w drodze mailowej.
5.      
Organizator ma prawo w każdym momencie
trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu
przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o
działania sprzeczne z Regulaminem.
6.      
Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w
materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą
moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.